SCALEUP ACADEMY | Nadštandardné profesionálne vzdelávanie podporujúce rast firiem a jednotlivcov

Obchodné podmienky pre podujatia ADMA media, s.r.o.

Obchodná spoločnosť ADMA media, s.r.o., IČO: 47436891, DIČ: 2023863259, IČ DPH: SK2023863259, so sídlom Brestová 1, 040 14 Košice, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka č. 33473/V (ďalej len „SCALEUP ACADEMY“), je poradenská agentúra oprávnená na organizovanie kurzov, školení a seminárov určených širokej verejnosti s náučno vzdelávacím a kultúrnym charakterom.

Tieto obchodné podmienky (ďalej len „OP“) upravujú vzťahy medzi účastníkom podujatia a organizátorom podujatia.

I. ÚVODNÉ USTANOVENIA

1. „Organizátorom“ je SCALEUP ACADEMY.

2. „Záujemca“ je fyzická osoba, fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá prejaví záujem zúčastniť sa podujatia organizovaného Organizátorom, vyplní objednávkový formulár a zaplatí príslušné vstupné; ak je Záujemca fyzickou osobou vzťahuje sa na neho zákon č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 102/2014 Z. z.“).

3. „Účastník podujatia“ je Záujemca, ktorý bol po zaplatení príslušnej sumy vstupného zaradený Organizátorom na zoznam účastníkov podujatia. Zaplatením vstupného sa rozumie pripísanie sumy vstupného na bankový účet Organizátora.

4. „Podujatie“ je organizovaná udalosť organizovaná a zabezpečovaná Organizátorom; je určené pre širokú verejnosť a konajúce sa prevažne v priestoroch Organizátora v dohodnutom čase alebo v dohodnutej lehote; na podujatie sa nevzťahuje zákon č. 96/1991 Zb. o verejných kultúrnych podujatiach v znení neskorších predpisov a ani zákon č. 1/2014 Z. z. o organizovaní verejných športových podujatí a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

II. OBJEDNÁVKA A ZAPLATENIE VSTUPNÉHO

1. Kupujúci objednáva vybrané služby vyplnením elektronického formulára objednávky. Kupujúci je povinný objednávku pred jej odoslaním skontrolovať a prípadne opraviť. Odoslaná objednávka je záväzná a kupujúcemu a predávajúcemu vznikajú vzájomné práva a povinnosti, tz. predávajúci sa zaväzuje sprostredkovať kupujúcemu objednané služby a kupujúci sa zaväzuje uhradiť kúpnu cenu služieb.

2. Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že sa zoznámil s obchodnými podmienkami pre nákup na webovej stránke www.scaleupacademy.sk a že s nimi súhlasí. Tieto obchodné podmienky zverejnené na webových stránkach predávajúceho sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy, ktorá vzniká vyplnením a odoslaním objednávky. Zrušiť objednávku zo strany kupujúceho možno podľa bodu 4 týchto Obchodných podmienok.

3. Ceny za dodávané služby sú uvedené na stránke scaleupacademy.sk pri jednotlivých podujatiach. Ceny obsahujú všetky náklady účastníka pri realizácii podujatia, vrátane priestorov, písomnej dokumentácie a pomôcok, logistiky, občerstvenia a obedov v prípade offline podujatia. Cena neobsahuje DPH, DPH bude pripočítaná k výslednej cene kurzu podľa príslušných zákonov SR a EU.

4. Platobné podmienky
Cena za kurz sa štandardne uhrádza na základe faktúry na bankový účet ADMA media, s.r.o. Predávajúci môže poskytnúť kupujúcemu možnosti zliav:

Poskytované zľavy nie je možné kumulovať.

III. MOŽNOSŤ ODSTÚPENIA OD ZMLUVY A STORNO PODMIENKY

V prípade, ak sa Účastník podujatia nezúčastní podujatia z dôvodov na strane Účastníka podujatia, Účastník podujatia nemá právo na vrátenie zaplatenej sumy vstupného.

V prípade zrušenia objednávky v deň realizácie služby, alebo posledný pracovný deň pred dňom realizácie služby, bude účastníkovi fakturovaná suma vo výške 100% ceny služby.

V prípade zrušenia objednávky 3 a viac pracovných dní pred dňom realizácie služby nebude účastníkovi fakturovaná suma ceny služby.

Akceptujeme iba písomné potvrdenie o stornovaní účasti na službe.

IV. ZMENA TERMÍNU ALEBO ZRUŠENIE PODUJATIA

1. V prípade zmeny termínu podujatia alebo jeho zrušenia to Organizátor oznámi na internetovej stránke: scaleupacademy.sk, prostredníctvom svojej facebookovej a linkedin stránky alebo iným vhodným spôsobom (najmä telefonicky a emailom). Účastník podujatia má v prípade zmeny alebo zrušenia termínu podujatia právo na vrátenie zaplateného vstupného. V prípade zmeny termínu podujatia bude zaplatené vstupné vrátené účastníkovi iba v prípade, keď o to vyslovene požiada Organizátora najneskôr 1 pracovný deň pred uskutočnením zmeneného termínu. Náhrada iných výdavkov (doprava do miesta konania podujatia, ubytovanie, strava a pod.) sa neposkytuje.

2. Organizátor je povinný vrátiť cenu zaplateného vstupného za podmienok uvedených v bode 1. tohto článku v plnej výške najneskôr do 15 dní odo dňa oznámenia zrušenia podujatia Účastníkovi podujatia alebo odo dňa podania žiadosti Účastníkom o vrátenie vstupného z dôvodu zmeneného termínu.

V. PRÁVA A POVINNOSTI ORGANIZÁTORA

1. Organizátor a Účastník podujatia zodpovedajú voči sebe navzájom za škody nimi spôsobené v dôsledku porušenia svojich povinností zo zmluvy a všeobecne záväzných právnych predpisov SR, ibaže preukážu, že škodu nezavinili alebo že porušenie povinností bolo spôsobené okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť, ak nie je uvedené inak.

2. Organizátor nenesie zodpovednosť za škodu, ktorá Účastníkovi vznikne v dôsledku konania iných Účastníkov podujatia, či iných tretích osôb.

VI. PRÁVA A POVINNOSTI ÚČASTNÍKA PODUJATIA

1. Organizátor a Účastník podujatia zodpovedajú voči sebe navzájom za škody nimi spôsobené v dôsledku porušenia svojich povinností zo zmluvy a všeobecne záväzných právnych predpisov SR, ibaže preukážu, že škodu nezavinili alebo že porušenie povinností bolo spôsobené okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť, ak nie je uvedené inak.

2. Účastník podujatia berie na vedomie, že v priestoroch Organizátora je počas konania sa podujatia zakázané zhotovovanie a šírenie audiovizuálnych či iných záznamov pre podnikateľské alebo iné zárobkové účely, ibaže by to Organizátor vopred písomne povolil. 3. Účastník podujatia v plnom rozsahu zodpovedá za porušenie akýchkoľvek všeobecne záväzných právnych predpisov (vrátane predpisov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, požiarnych predpisov, atď.), ku ktorým dôjde priamo alebo nepriamo v priestoroch konania sa podujatia. V prípade porušenia tejto povinnosti je Účastník podujatia povinný uhradiť akúkoľvek škodu, ktorá Organizátorovi vznikne, ako aj sankciu vo forme zmluvnej pokuty vo výške 1000,­ EUR (slovom: tisíc eur) za každé jednotlivé porušenie. Účastník podujatia nezodpovedá za porušenie všeobecne záväzných právnych predpisov SR (vrátane predpisov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, požiarnych predpisov, atď.), ktoré bolo preukázateľne spôsobené porušením povinností zo strany Organizátora.

VII. OCHRANA PRÁV DUŠEVNÉHO VLASTNÍCTVA

1. Účastník podujatia nie je oprávnený uvádzať na vlastných propagačných materiáloch, dokladoch, resp. akýchkoľvek dokumentoch či v akejkoľvek súvislosti za priamym alebo nepriamym účelom podnikateľských alebo iných zárobkových aktivít alebo iného majetkového prospechu používať logo „SCALEUP ACADEMY“ či názov “SCALEUP ACADEMY“ bez predchádzajúceho písomného súhlasu Organizátora.

2. V prípade, že Účastník podujatia poruší povinnosť uvedenú v bode 1. tohto článku, vzniká Organizátorovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 1000,­ EUR (slovom: tisíc eur) za každé jednotlivé porušenie. Tým nie je dotknutý nárok na náhradu škody, a to i vo výške presahujúcom výšku zmluvnej pokuty.

VIII. DÔVERNÉ INFORMÁCIE A OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

1. Účastník podujatia, ktorým je fyzická osoba, vyplnením objednávkového formulára poskytuje Organizátorovi svoje osobné údaje v rozsahu:

Tieto osobné údaje Účastníka podujatia budú Organizátorom použité výhradne za účelom vedenia evidencie o obchodných partneroch, plnenia zákonných povinností vyplývajúcich z príslušného záväzkového vzťahu a ochrany práv a záujmov Organizátora chránených zákonom, ponuky služieb Organizátora a zasielania obchodných informácií týkajúcich sa činnosti Organizátora, či jeho obchodných partnerov. Účastník podujatia je informovaný o tom, že je oprávnený kedykoľvek odvolať svoj súhlas týmto udelený Organizátorovi, a to zaslaním e­mailu na nasledujúcu e­mailovú adresu info@scaleupacademy.sk. Organizátor je povinný zlikvidovať osobné údaje Účastníka podujatia kedykoľvek v prípade, že o to Účastník podujatia požiada ešte pred vypršaním dohodnutého obdobia. V takom prípade je Organizátor povinný zlikvidovať osobné údaje v priebehu 15 dní od prijatia príslušnej písomnej žiadosti. Ďalšie práva Účastníka podujatia ako dotknutej osoby sú uvedené v ustanovení § 28 a nasl. zákona č. 122/2013 Z. z.

IX. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. V prípadoch či otázkach, ktoré nie sú riešené týmito podmienkami, postupuje Účastník podujatia na základe pokynov Organizátora.

2. V prípade, že niektoré z ustanovení týchto OP je alebo sa v budúcnosti stane neplatným alebo nevymožiteľným, platnosť a účinnosť ostatných ustanovení zostáva nedotknutá. Organizátor sa zaväzuje neúčinné ustanovenie nahradiť novou úpravou, ktorá sa bude čo najviac približovať účinku pôvodného ustanovenia.

3. Organizátor si vyhradzuje právo kedykoľvek jednostranne tieto OP zmeniť. V takom prípade je Organizátor povinný oznámiť Účastníkovi podujatia nové znenie OP najmenej 15 dní pred dňom nadobudnutia ich účinnosti, a to zverejnením na internetovej stránke: scaleupacademy.sk. Zmena OP sa netýka tých častí OP, ktoré nie je možné v zmysle platných právnych predpisov jednostranne zmeniť voči Účastníkovi podujatia, ktorý je spotrebiteľom. V takom prípade sa na daného Účastníka podujatia uplatnia OP v znení účinnom v čase uzavretia zmluvy.

4. Akékoľvek sťažnosti, podnety alebo reklamácie má Účastník podujatia možnosť uplatniť na adrese sídla Organizátora alebo emailovej adrese Organizátora info@scaleupacademy.sk

5. Pre účely týchto OP sa doručením druhej strane rozumie doručenie písomností poštovou prepravou alebo doručenie elektronickou poštou na adresu Účastníka podujatia uvedenú v objednávkovom formulári alebo na adresu sídla Organizátora. Všetky oznámenia, žiadosti a akákoľvek ďaľšia komunikácia v písomnej podobe, riadne adresované, budú považované za riadne doručené, ak neexistuje doklad, že došlo už k doručeniu skôr; ak budú odoslané emailom, tak nasledujúci pracovný deň po ich odoslaní;

6. Ak strany nevyriešia vzájomné spory mimosúdnou cestou, sú oprávnené riešiť spor súdnou cestou, pričom v prípade súdneho sporu je daná právomoc slovenského súdu podľa pravidiel stanovených v príslušných právnych predpisoch Slovenskej republiky.


Tieto OP sú účinné odo dňa 10.10.2019